Ομαδική Εικαστική Ψυχοθεραπεία

 

Στην Ομαδική Εικαστική Ψυχοθεραπεία αξιοποιείται η δυναμική των σχέσεων μεταξύ των μελών της ομάδας. Έχει διάρκεια οκτώ ώρες σε μηνιαία βάση. 

Κατά την ομαδική ψυχοθεραπεία δημιουργείται:
«ένα ασφαλές περιβάλλον, μέσα στο οποίο τα μέλη της ομάδας θα μπορούν να μεταβούν από μια κατάσταση παγίδευσης, όπου είναι παθητικά θύματα σκληρών περιστάσεων, σε έναν προσωπικό αυτοδημιούργητο κόσμο, όπου θα μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη για τη ζωή τους, τις σχέσεις, τα συμπτώματα και τις δυσκολίες. Ο κεντρικός θεραπευτικός σκοπός δεν είναι μόνο η νοητική εκτίμηση ενός αεικίνητου κόσμου, αλλά ένα ζωντανό βίωμα της ελευθερίας - στα πλαίσια της ομάδας - μέσω εμπειριών από νέες προσωπικές πράξεις ή μέσω αποχής από πράξεις που δεν βοηθούν σε καλή προσαρμογή. Αυτή δεν είναι μια απόλυτη ελευθερία, αλλά μια τάση προς μεγαλύτερη ελευθερία μέσα στο περιεχόμενο των καταστάσεων του ατόμου» (Ratigan και Aveline, 1988).