Εικαστική Ψυχοθεραπεία

 

Η Εικαστική Ψυχοθεραπεία αποτελεί μία ψυχοθεραπευτική προσέγγιση που, πέρα από την λεκτική οδό έκφρασης, αξιοποιεί και την εξω-λεκτικη -μέσω δημιουργίας εικαστικών προϊόντων. 

Έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη ενός ασφαλούς θεραπευτικού πλαισίου, όπου αξιοποιούνται πληροφορίες που αντλούνται μέσω:

- της εικαστικής συμπεριφοράς

- του παραγόμενου έργου 

- της λεκτικής επικοινωνίας.

Ενδείκνυται σε περιπτώσεις όπου το υπό επεξεργασία θέμα δύσκολα εκφράζεται/περιγράφεται προφορικά ή/και γραπτά [λόγω π.χ. "ευαισθησίας" ή/και μη συνειδητοποίησης - άρνησης - απώθησης του θέματος (π.χ. πρόσφατη απώλεια - θάνατος), μη γνώσης του λεκτικού κώδικα, κ.λπ.]. Ο εικαστικός λόγος, με άλλα λόγια, συνιστά μέσο αναγνώρισης, έκφρασης, επεξεργασίας συναισθημάτων και προβληματισμών.       

Γενικότερα, η Εικαστική Ψυχοθεραπεία:

  • βοηθά στην απελευθέρωση της μη λεκτικής έκφρασης 
  • επιτρέπει τη διατήρηση ασφαλούς απόστασης από επώδυνες εμπειρίες, προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα έμμεσης επεξεργασίας τους
  • λειτουργεί ως ένα ασφαλές μέσο ενδοσκόπησης και κατανόησης στρεσογόνων ζητημάτων
  • παρέχει την ευκαιρία στον εμπλεκόμενο στη θεραπευτική διαδικασία να αισθανθεί θετικά για το μέλλον, μέσω χρήσης και πειραματισμού με ποικίλα υλικά.

Ο/η εμπλεκόμενος/η στην καλλιτεχνική δραστηριότητα μιλάει για τον εαυτό του/της και το θέμα που τον/την κινητοποίησε ώστε να ζητήσει βοήθεια. Ο/η εικαστικός/ή ψυχοθεραπευτής/τρια, από την πλευρά του/της, ενθαρρύνει την εικαστική και λεκτική έκφραση του/της "πελάτη/ισσας" του/της, όπως και τη ταυτόχρονη επεξεργασία νέων λύσεων σχετικά με αυτό.

Ο/η Εικαστικός/ή Ψυχοθεραπευτής/τρια (Art Psychotherapist) είναι ειδικά εκπαιδευμένος/η ψυχολόγος ή ψυχίατρος. Eνδιαφέρεται για τις ικανότητες και δυνατότητες του/της ενδιαφερομένου/ης, το υποστηρικτικό του/της περιβάλλον, τους τρόπους επικοινωνίας με τους γύρω του/της, τους ρόλους και τους στόχους του/της.

Επισημαίνεται πως η μη κατοχή πτυχίου Ψυχολογίας ή ειδίκευσης στην Ψυχιατρική -και κατ' επέκταση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος- εκ μέρους του Εικαστικού Ψυχοθεραπευτή ισοδυναμεί με παράνομη άσκηση του επαγγέλματος.